Information gällande att hålla bolags- eller föreningsstämma med anledning av coronaviruset

2020-05-07

Kan bolagsstämma hållas utan att aktieägarna är fysiskt närvarande?
Det är tillåtet att hålla bolagsstämman på telefon, genom en videokonferens, Skype eller liknande. Stämman ska ledas från den ort där styrelsen har sitt säte, om inte bolagsordningen anger något annat. Det krävs även att bolagsstämman går med på att alla eller vissa aktieägare deltar på det sättet. Det är även viktigt att kallelse till stämman skett på rätt sätt, gått ut i rätt tid osv. En bolagsstämma kan även hållas per capsulam, vilket innebär att besluten på stämman fattas utan att aktieägarna träffas fysiskt vid ett sammanträde. Besluten ska dokumenteras skriftligt. Det kan vara svårt att genomföra den här typen av beslut i aktiebolag med många aktieägare eller en förening med många medlemmar. Att besluta enligt det här sättet lämpar sig bäst för enkla och enhälliga beslut.

När måste bolagsstämman hållas?
Enligt lag måste årsstämman hållas inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. Om styrelsen anser att det finns skäl för en extra stämma kan den hållas vid vilken tidpunkt som helst under året. En extra bolagsstämma kan även hållas om en revisor i företaget eller ägare till minst en tiondel av samtliga aktier skriftligen begär det eller för att behandla en viss fråga.

Kan företaget/föreningen ställa in en bolagsstämma?
Det är inte tillåtet att ställa in en årsstämma helt och hållet, men den kan däremot hållas senare (inom sex månader från räkenskapsårets utgång). En extra bolagsstämma kan också hållas senare och den kan ställas in helt och hållet. Det avgör företaget.

Läs mer om bolagsstämmor på bolagsverket

Information gällande att hålla bolags- eller föreningsstämma med anledning av coronaviruset