INTEGRITETSPOLICY

Välkommen till Retora Revision & Rådgivning Aktiebolags sida om behandling av personuppgifter. Denna sida ska hjälpa dig att fatta ett välgrundat beslut angående din relation till oss.

Innan vi går in på detaljer skulle vi vilja belysa tre viktiga punkter som detta dokument handlar om. Punkterna är viktiga för oss eftersom vi vet att de är viktiga för dig:

  1. Vi vill tydliggöra ansvaret för att skydda dina rättigheter och din integritet.
  2. Vi förklarar hur vi använder de personuppgifter du delar med oss, för att vi ska kunna erbjuda dig våra tjänster, dels i vårt tjänsteutövande och dels när du är i kontakt med oss.
  3. Dokumentet ska ge dig förståelse för vilka uppgifter vi samlar in och vad vi gör - respektive inte gör - med dem.

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

Retora Revision & Rådgivning Aktiebolag, 556169-9694, Norra Catalinagränd 21, 183 68 Täby, levererar tjänster i form av revision, rådgivning inom skatter och företagande samt redovisning. Retora är personuppgiftsansvarig i revisionsuppdrag och rådgivningsuppdrag. När det gäller redovisningsuppdrag är Retora personuppgiftsbiträde. Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina uppgifter i redovisningsuppdrag är Du som företrädare för Ditt företag.

Retora Revision & Rådgivning Aktiebolag kommer att behandla personuppgifter enligt gällande rätt. De personuppgifter som kommer att behandlas erhålls från kunden, dess koncernbolag (om tillämpligt), eller annan, t.ex. Skatteverket, Bolagsverket eller allmänt tillgängliga källor och avser behöriga företrädare och andra personer vars personuppgifter behövs för att hantera kundrelationen samt verklig huvudman.

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

De kategorier av personuppgifter som kan komma att behandlas för ovan nämnda ändamål är bl.a. kontaktuppgifter som namn, adress, personnummer/ samordningsnummer, telefonnummer, e-postadress samt uppgifter om avdelningstillhörighet och befattning. I samband med registrering av kunden kan Retora Revision & Rådgivning Aktiebolag även komma att behandla kopior av identitetshandlingar för de personer som företräder uppdragsgivaren inom ramen för de kundkännedomsåtgärder som ska vidtas i enlighet med penningtvättslagen.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi använder endast Dina personuppgifter för att kunna genomföra våra uppdrag gentemot Dig. Personuppgifterna kommer att behandlas i enlighet med gällande rätt. Sådan behandling är nödvändig för att fullgöra de rättsliga förpliktelser som åvilar en personvald revisor, som åtagit sig att utföra Revisionsuppdraget. Detsamma gäller våra medarbetares hantering av personuppgifter i rådgivningsuppdrag. För redovisningsuppdrag är hanteringen nödvändig för att kunna bistå den personuppgiftsansvarige med att utföra bokföringsuppdrag, bokslutsuppdrag eller årsredovisningsuppdrag, genomföra analyser, intern dokumentation och liknande åtgärder för att kunna genomföra redovisningsuppdraget.

Vilka delar vi personuppgifter med?

Retora Revision & Rådgivning Aktiebolag är skyldig att tillse att den information som behandlas med anledning av våra tjänster inte blir tillgänglig för obehöriga, vilket innebär att personuppgifter kommer att behandlas konfidentiellt. Revisionsbyrån kan komma att lämna ut personuppgifterna till annan mottagare om sådan skyldighet föreligger enligt gällande lagar och regler, professionell skyldighet eller myndighetsbeslut (t.ex. till ny revisor).

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Personuppgifterna kommer att behandlas under den tid som behövs för att utföra Revisionsuppdraget och därefter sparas uppgifterna för att dokumentera Revisionsuppdraget i minst tio år från utgången av det kalenderår då granskningen avslutades i enlighet med tillämpliga lagar och regler samt god revisors- och revisionssed i Sverige.
Personuppgifterna som vi använder i Rådgivnings- och redovisningsuppdrag kommer inte behandlas under en längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas.

Vilka rättigheter har du?

Du har, som registrerad hos Retora Revision & Rådgivning Aktiebolag, i vissa fall rätt att begära tillgång till och rättelse eller radering av sina personuppgifter, rätt att begära begränsning eller invända mot behandling. Registrerade har också rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet om behandlingen.
Då flera av våra tjänster har lagstadgade dokumentations- och arkiveringskrav är det i vissa fall inte tillåtet att ändra/radera personuppgifter.

Se vidare om den registrerades rättigheter i de informationsdokument som finns här på sidan.
Information om behandling av personuppgifter i register för antagande och hantering av kunder och uppdrag
Information om behandling av personuppgifter i revisionsuppdrag

Övrigt


Vi använder s.k. ”cookies” för att kunna se trafikrörelse på hemsidan.
Vi har på hemsidan länkar till andra webbplatser. Denna policy gäller inte för dessa webbplatser.

Om du vill veta mer

Har du frågor om denna policy och behandlingen av dina personuppgifter, vill radera eller ändra felaktiga uppgifter kan du kontakta:
Tomas Randér på tomas@retora.se eller 070 767 76 95
Malena Wegin på malena@retora.se eller 076 016 70 00