REVISION

Vi utför kvalificerad revision- Retora- revisor Täby

Retora erbjuder hjälp med revision. Revision är en extern kvalitetssäkring av ett aktiebolags redovisning och styrelsens eller företagsledningens förvaltning av bolaget.


Vad är revision?

Revisionen utförs av en kvalificerad revisor och innebär att revisorn lär känna bolagets verksamhet, rutiner, styrning, styrkor och svagheter. Revisorn gör det för att efter genomförd granskning kunna lämna ett utlåtande avseende dels bolagets årsredovisning och dels företagsledningens förvaltning.

Detta utlåtande lämnas i form av en revisionsberättelse.

Revisionen av ett aktiebolag styrs dels av lagar och dels av internationella standarder. En revisor granskas löpande för att säkerställa att den revision som utförs följer god revisionssed, har en god kvalitet på sin egen verksamhet och att revisorn genomgår en ständig vidareutbildning.

Läs mer om allmänna villkor gällande revision och rådgivning:
Allmänna villkor om revision
Allmänna villkor om rådgivning

Revisionens olika delar:

  • Planering av uppdraget
  • Löpande granskning
  • Granskning av bokslutet
  • Granskning av årsredovisningen

Revisor som utför revision.

När behövs en revisor?

Grundregeln är att aktiebolag ska ha revisor, men nybildade aktiebolag samt aktiebolag under en viss storlek kan välja att inte ha revisor. De aktiebolag som kan välja att ta bort kravet på revisor är de som inte uppfyller två av följande parametrar för de två senaste räkenskapsåren:

  • Fler än 3 anställda
  • Mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning
  • Mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning.

Det innebär att ett nybildat bolag som redan första året har t ex fem anställda och omsätter 4 miljoner kronor inte behöver revision, det är en tvåårig karens. Men det finns många anledningar att välja en revisor eller en annan kvalificerad rådgivare redan från början i ett bolags levnad.

Årsredovisning ska skickas varje år

Även om man inte har en revisor måste man skicka årsredovisning varje år. Om det är så att ett moderbolag, på grund av att det inte är stort enligt reglerna ovan, kan välja bort kravet på revisor men på sammanslagen koncernnivå överstigen gränserna, så måste även moderbolaget ha revisor. Det kan även finnas krav på revisor enligt vissa branschregler till exempel advokataktiebolag eller kommunalt ägda aktiebolag.

De aktiebolag som uppfyller kraven på att ha en revisor måste ha det. Det finns även aktiebolag som oavsett storlek måste ha revisor. Det är till exempel publika aktiebolag, aktiebolag som bedriver bank- eller finansrörelse samt aktiebolag med särskild begränsning av vinstutdelningen.


Kontakta oss på Retora

Erfaren revisor i Täby

Retora har flera års erfarenhet av revision och finns i Täby. Vi sätter kvalité och personligt bemötande främst och vi arbetar med långsiktiga relationer.